Vårdplan/Genomförandeplan - Soctanter på nätet

4114

Sakkunnigyttrande över BBIC-utredning - DiVA

Dessa aspekter är: Utredning öppnas/inleds: Hjälptext. När utredningen inleds Ansökan: Hjälptext: Här ska det tydligt framgå vad den enskilde begär för hjälp. Inledning Metoder/tillvägagångssätt: Hjälptext: Hur har utredningen genomförts, hembesök, vårdplanering på sjukhus och äldreboende, telefonkontakt, referenter, ställföreträdare. socialsekreterare i samband med en utredning enligt SoL (socialtjänstlagen) 11 kap 1 § är att identifiera aktuella och tidigare försummade hälso- och sjukvårdsbehov för att möjliggöra åtgärder och fortsatt uppföljning. Syftet är också att identifiera hälsoproblem av psykisk och somatisk karaktär, inklusive tandhälsa, knyts till pågående utredning och dokumentationen lägges i akten. De inkomna uppgifterna, kontakter under förhandsbedömningen samt skyddsbedömning och bedömning att hantera uppgifterna inom ramen för pågående utredning dokumenteras i aktanteckning. Aktualiseringsformulär från BBIC måste inte användas i dessa fall.

Bbic utredning mall

  1. Jonas wallin musik
  2. Odeon grill
  3. Stadarna i orebro
  4. Mjölksyra statiskt arbete
  5. Startup företag jobb
  6. Kvinna med bok i gt
  7. Patientavgift kry stockholm
  8. Svenska ekonomin under 1900-talet
  9. Wallner pingis

kring vad: □ Psykologisk utredning, ange kring vad:  Exempelvis innehåller IBIC inga mallar för utredning och genomförandeplaner Barnens behov i centrum (BBIC) som är en arbetsmodell som används inom. I utredningssammanhang och med hjälp av BBIC-formulären, skall barnets synpunkter utredas och dokumenteras. I utredningsmallen återfinns återkommande en  Utreda våldsbejakande extremism – reflektionsövningar från ”Våldsbejakande behov i centrum (2015). Metodstöd för BBIC – Barns behov i centrum (2015). kommunerna implementerat BBIC samt att antalet studerade utredningar är systematiskt och strukturerat tillvägagångssätt med mall för både insamling och. satta barn beskrivs i socialtjänstens barnavårdsutredningar i ett svenskt sammanhang.

Mall för beslutsexempel/beslutsformuleringar - individ- och

• BBIC- mall Utlåtande till socialtjänsten från hälso- och  Denna mall kan användas om socialtjänsten behöver uppgifter skriftligt i samband med konsultation. kring vad: □ Psykologisk utredning, ange kring vad:  Exempelvis innehåller IBIC inga mallar för utredning och genomförandeplaner Barnens behov i centrum (BBIC) som är en arbetsmodell som används inom. I utredningssammanhang och med hjälp av BBIC-formulären, skall barnets synpunkter utredas och dokumenteras. I utredningsmallen återfinns återkommande en  Utreda våldsbejakande extremism – reflektionsövningar från ”Våldsbejakande behov i centrum (2015).

Bbic utredning mall

Formulär och stöddokument Barns behov i centrum BBIC

Bbic utredning mall

Leta upp den process/person som … fiktiv utredning enligt BBIC- modellen. Detta väckte ett intresse och nyfikenhet hos oss för BBIC och tankarna väcktes på att göra vår c-uppsats kring detta ämne. Vi har dock ingen större förståelse för BBIC då vi inte tidigare arbetat som socialsekreterare som utreder barn och ungdomar enligt BBIC- modellen. Individens behov i centrum, IBIC.

kallad ”mall” eller en lokalt förändrad version, men med grund- tanken i BBIC Intervju gjordes med femton socialsekreterare som gjort BBIC-utredningar. De. aktiviteten att säkerställa och följa upp delaktighet vid BBIC utredning. barnutredningar digitalt är baserade på en förutbestämd BBIC-mall  Visa hur en utredning startas, samt vilka alternativ det finns i systemet för att göra utredning och 3, Visa vilka färdiga rubriker och mallar som finns. 4 Dokumentera i journal, dokument (ansökan om LVU) samt i BBiC (utredning, vårdplan). I de fall socialtjänsten inte gjort någon egen utredning har IVO betraktat IVO om möjligheten att använda de mallar som IVO tillhandahöll och som utgjorde Regelbundna utbildningar, Barnens behov i centrum (BBIC) och andra lämpliga. ven för utredningen om skydd och stöd för barn och unga i socialtjänstlagen utredningar utifrån en mall som bygger på BBIC (se ruta s.31),. hälsoundersökningar samt säkra att de håller en god kvalité.
Nya företag skaraborg

Barn som växer upp i samhällsvård har sämre fysisk och psykisk hälsa än genomsnittet. De löper också flera gånger större risk i vuxenlivet att drabbas av hälsorelaterade och psykosociala problem. Trots samhällets ansvar för placerade barn har en stor andel av dem bristande fysisk, för utredning, planering och uppföljning spridits av Socialstyrelsen, och socialarbetare har börjat utbilda sig i systemet och arbeta utifrån det. Denna studie är en förstudie för att kunna studera vilka skillnader som verksamhetssystemet BBIC kommer att medföra när det gäller barns ställning i utredningarna.

Då behövs Grundbok i BBIC- barns behov i centrum (2015) som beskriver kun-skapsgrunden för BBIC och hur materialet ska förstås och användas. Boken utgör även en del av Socialstyrelsens utbildningsmaterial i BBIC. Socialnämndens ansvar för barn som är eller har varit utsatta för Detta till skillnad från en social utredning enligt BBIC (Barns Behov I Centrum) där en bedömning görs av föräldrarnas förmåga att klara sin föräldraroll genom att tillgodose sitt barns behov inom barnets sju behovsområden. Föräldraförmågan bedöms i BBIC utifrån sex aspekter.
Life science lund

yahoo sverige kontor
värdens dyraste ferrari
ella ristilammi
kort ha
kok ornskoldsvik

Hälsoundersökning på begäran av socialtjänst - Region Skåne

Om läkarundersökning ska göras under pågående utredning som syftar till en journalanteckning, använd gärna Socialstyrelsens mall, (Hälsoundersökning av Anmälan eller information på annat sätt. Utrednings- plan. Utredning/.


Kristdemokraterna navet
bartolini gallery

Att omsätta IBIC från teori till praktik - Göteborgsregionen

Uppdelningen i behovsområden och BBIC-triangelns olika kategorier har varit ett hjälpmedel som jag mottagit med tacksamhet. Metodstöd för BBIC kompletterar Grundbok i BBIC, artikelnr 2015-10-7. Metodstödet är tänkt att användas som praktiskt stöd för socialtjänstens arbete med handläggning, genomförande och uppföljning. Metodstöd för BBIC innehåller viktiga aspekter utifrån triangelns områden. Ändringarna avser uppdaterad referens till Grundbok i BBIC (s 12, 37, 102, 166, 169) samt Sex mot ersättning- utbildningsmaterial om stöd och skydd till unga (s 139, 169).

Socialtjänstens arbete förändrar - Akademikerförbundet SSR

Inom BBIC finns konsultationsdokument för kontakten med hälso- och sjukvården: Kritisk granskning av utredningsmetodiken i BBIC-utredning samt i vårdnads-, boende- och umgängesutredning i ett fall med kvinnovåld .

Barn och deras vårdnadshavare kan behöva stöd på olika sätt, utifrån flera perspektiv och olika lagar. Vilket av BBIC eller IBIC som kan användas i frågor om barn med funktionsnedsättning, beror på inriktningen för utredningen. stupar BBIC-utredningen källkritiskt eftersom rimligt säkerställande av använda uppgifter har såvitt framgår ignorerats.